18 Kasım 2008 Salı

Dinamik Geometri Yazılımlarının Web Sitelerine Entegre Edilmesi:CabriJava-8.UFBMEK-2008

Bu sözlü bildiri 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi adlı konferansta sunulmuştur.

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ WEB SİTELERİNE ENTEGRE EDİLMESİ:
CABRİJAVA ÖRNEĞİ
Mehmet Filiz Selahattin Arslan Serkan Coştu
ÖZET
Dinamik geometri programlarından biri olan Cabri Geometry II programı öğrencilerin bilgisayar destekli geometri etkinlikleri yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Cabri Geometry II yardımıyla öğrenciler geometrik şekilleri rahatlıkla oluşturabilmekte ve bu şekiller üzerinde ölçümler yaparak şeklin yapısı değişmeden hareketini sağlayabilmektedir. Bununla birlikte öğrencinin Cabri Geometry II programını kullanmak için programla ilgili bazı ön bilgilere sahip olması gerekmektedir.

Yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların Cabri Geometry II programını kurduktan sonra hazırladıkları program dosyalarını da yükleyerek uygulamalarına başlayabildikleri ve bunun çok zaman aldığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin programı öğrenmelerine gerek kalmadan bir Cabri Geometry II dosyası üzerinde çalışabilecekleri erişimi kolay bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Bu sistem Cabri Geometry II programının web üzerinden kullanımına olanak sağlayan CabriJava olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, CabriJava appletleri yardımıyla hazırlanan web sitesi hakkında öğretmen görüşlerini almaktır. Bu kapsamda hazırlanan web sitesi hakkındaki öğretmen görüşleri genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma Trabzon’da görev yapan toplam 20 bilgisayar ve matematik öğretmeni ile yürütülmüş ve anketlere verilen cevaplar frekanslandırma yoluyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulardan hazırlanan web sitesinin programa uygun olduğu fakat özellikle öğretimsel uygunluk açısından geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı Öğrenme, Cabri Geometri Yazılımı, CabriJava

Bağlamsal Öğrenme ve Öğretmeye Uygun Bir Ders Sürecinden Yansımalar-8.UFBMEK-2008

Bu sözlü bildiri 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi adlı konferansta sunulmuştur.

BAĞLAMSAL ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMINA UYGUN HAZIRLANAN BİR DERS SÜRECİ ÜZERİNE YANSIMALAR: ORAN-ORANTI ÖRNEĞİ
Serkan Coştu Selahattin Arslan Mehmet Filiz
ÖZET
Bireyi yaşama hazırlayarak, öğretilen bilgiler ile günlük yaşam arasında yeterli düzeyde ilişki kurulması etkili bir eğitim sisteminin hedeflerindendir. Değişen teknolojik gelişmeler bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmıştır. Bu yüzden iş dünyası, eğitim dünyası ve sosyal çevre insanlardan üst düzey düşünme becerilerine sahip olmalarını beklemektedir. Araştırmalar öğrenme ortamlarının bağlamdan kopuk olduğunu, vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda çalışma kapsamında yapılandırıcı kuramı esas alan Bağlamsal Öğrenme ve Öğretme yaklaşımının bir modeli niteliğindeki ilişkilendirme, tecrübe etme, uygulama, işbirliği ve transfer aşamalarından oluşan REACT stratejisine yönelik bir ders işlenecektir. Çalışmamızda bu amaçla belirlenen bir konuda sınıf ortamında uygulanabilir çalışma yaprakları geliştirilmiş ve bir ilköğretim okulunda 17 öğrenciye grup çalışması olarak düzenlenmiş bir ortamda uygulanmıştır. Öğrencilerin bu ders ile ilgili düşünceleri alınmış ve sınıf içi gözlemler yardımıyla bağlamsal bir öğrenme ortamı hakkında tasvirler yapılmıştır. Bu araştırma nitel yaklaşımla tasarlanmış bir özel durum çalışması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmadan toplanan veriler ışığında öğrencilerin sorulara çoğunlukla doğru cevap verdikleri ve çalışma sonrası istenen görüşlerden öğrencilerin çoğunluğunun grup çalışmasından zevk aldıkları gözlenmiştir. Sonuç olarak hazırlanan çalışma yapraklarının günlük hayatla ilişkili uygulamalı bir aktivite şeklinde olması öğrenci için öğrenme ortamını zevkli bir hale dönüştürmüştür. Bu tür ortamlar öğrencinin bilgiyi transfer edebileceği günlük hayattan koparılmamış bağlama dayalı bir öğrenme gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Yapılandırmacılık, Bağlamsal Öğrenme ve Öğretme

Matematik Derslerinde İlişkilendirmenin Kullanılması-8.UFBMEK-2008

Bu poster bildiri 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi adlı konferansta sunulmuştur.
İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE İLİŞKİLENDİRMENİN KULLANILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Serkan COŞTU Selahattin Arslan Hakan Çatlıoğlu
ÖZET
Günümüzde sürekli bir değişim içinde olan bilimsel bilgilerin uygulamaya aktarılmasının ülkelerin gelişmelerine sağladığı katkılar bilinen bir gerçektir. Bu yüzden öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yönelik beceriler kazandırılmaya çalışılmalıdır. Yapılan araştırmalarda matematikte başarılı öğrencilerin gerçek bir problem durumu karşısında, başarılı olamadıkları ortaya çıkmıştır (Umay A., Kaf Yıldız.; 2005). Bunun nedeni matematik ile günlük yaşam arasında yeterince ilişki kurulamamasıdır. Yeni öğretim programının yaklaşımı öğrenme alanlarının kendi içinde ve diğerleriyle ilişkilendirilmesi yönündedir. Aynı şekilde matematikle diğer disiplinler ve günlük yaşam arasında da bazı ilişkiler kurulmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin matematik derslerinde ilişkilendirmenin kullanılması hakkındaki düşünceleri alınarak, faydaları ve yapılması gerekenler hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Bu çalışmada, nitel bir yaklaşım içerisinde yer alan örnek olay metodolojisi kullanılmıştır. 2006–2007 öğretim yılında Trabzon’da bulunan iki ilköğretim okulundaki 6.sınıf öğrencilerinden iyi ve orta seviyede 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakat yürütülmüştür. Öğrencilerin ilişkilendirme ve bağlam oluşturma hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bunu da ifade edemedikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler tarafından matematiğin ne işe yaradığı, nerelerde kullanıldığı ve neden öğrenildiğinin derslerde işlenmesinin yararlı olacağı belirtilmesine rağmen bunun yeterince sorgulanmadığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin örneklerinin yetersizliği ilişkilendirme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Öğretim Programı, İlişkilendirme

Matematik Öğretiminde Analoji-8.UFBMEK-2008

Bu poster bildiri 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi adlı konferansta sunulmuştur.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ANALOJİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR DENEME:
İKİ DOĞRUNUN BİR KESENLE YAPTIĞI AÇILAR VE İSİMLENDİRİLMESİ

Serkan Coştu Selahattin Arslan Tuğçe İkbal Giray Mehmet Filiz

ÖZET

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında kavramlar somutlaştırılarak anlatılmalıdır. Matematikteki kavramların soyutluğu da dikkate alınırsa öğrencilerin matematiği öğrenmeleri zorlaşabilir. Öğretmenler analojiler, modeller, drama, deney veya gösteri gibi teknikleri kullanarak konuları somutlaştırabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre analojiler ile kavramlar arasında bağlantı kurulması öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine ve kavram yanılgılarının giderilmesine olanak sağlamaktadır. Bu anlamda araştırmamız benzerliklerin sıklıkla kullanıldığı analoji tekniği üzerinde duracaktır.
Matematik eğitiminde analojiler kullanılarak öğrencilerin somutlaştırarak öğrenmeleri ve öğrendikleri bilgileri uzun süre akıllarında tutabilmeleri sağlanabilir. Bu bağlamda çalışmamızın temel amacı paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı eş ve bütünler açılar ve isimlendirilmesine yönelik olarak bir analoji geliştirilmesi ve bu süreçte yaşanılanların yansıtılmasıdır. Bu amaçla hazırlanan analoji tasarlanarak öğretmen adaylarına uygulanarak görüşleri alınmış daha sonra 7.sınıf öğrencilerine uygulandıktan sonra bu görüşler doğrultusunda son şekli verilmiştir. Araştırmamızda toplanılan verilerle araştırmacının analoji geliştirme süreci üzerine yansımalarda bulunulmuştur. Bu yönüyle çalışma nitel yaklaşımı benimseyen betimsel bir araştırma kapsamında ele alınabilir. Hazırlanan iki analoji yardımıyla işlenilen dersle ilgili olarak öğretmen adaylarının çoğunlukla analojiyi dikkat çekici ve etkili buldukları bir kısmının ise karmaşık buldukları anlaşılmıştır. 7.sınıf öğrencilerinin analojiyi kullandıkları fakat bazılarının isimlendirmede sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, Matematik Öğretimi, Analoji

12 Kasım 2008 Çarşamba

Matematik Eğitimi İçerikli Web Sitesi Tasarımı - IETC-2008

Bu sözlü bildiri 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008) adlı konferansta sunulmuştur.
MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİKLİ WEB SİTESİ TASARIMINA AİT AKADEMİSYEN, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet Filiz, Yrd.Doç.Dr.Selahattin Arslan, Arş.Gör.Serkan Coştu
ÖZET

Son yıllarda web tabanlı öğrenme oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden eğitim içerikli web siteleri akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin beklentilerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu yolla eğitim içerikli bir web sitesinin akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve düşünceleri doğrultusunda geliştirilip daha çok kişiye hitap etmesi sağlanabilir. Bu çalışmanın hedefi bilgisayar ve matematik branşından akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak matematik eğitimi içerikli bir web sitesinde bulunması gereken özellikleri ortaya çıkarmaktır.
Bu çalışma nitel yaklaşımla tasarlanmış bir örnek olay araştırmasıdır. Bu amaçla matematik ve bilgisayar branşından 3’er akademisyen, öğrenci ve öğretmen olmak üzere toplam 18 kişi ile örnek matematik içerikli web siteleri gösterilerek yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüş ve elde edilen nitel veriler Nvivo 7.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Matematik eğitimi içerikli web sitesi tasarımında matematik ve bilgisayar branşındaki kişilerin bazı ortak görüşlere sahip iken öğretim ile ilgili durumlara matematik branşındaki kişilerin daha çok önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca matematik branşındaki öğretmen, öğrenci ve akademisyenler web sitesinde eğitsel oyunlara yer verilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı öğrenme, Akademisyen, Öğretmen ve öğrenci görüşleri

Öğretmenlerin Pratik Kuramları - IETC-2008

Bu sözlü bildiri 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008) adlı konferansta sunulmuştur.
KURAM VE UYGULAMA ARASINDA BİR KÖPRÜ:
ÖĞRETMENLERİN PRATİK KURAMLARI
Arş.Gör.Serkan Coştu, Yrd.Doç.Dr.Selahattin Arslan, Arş.Gör.Miraç Aydın
ÖZET

Öğretim programı öğretmenlerin ilgili alandaki öğretimleri ile ilgili düzenlemeleri içerir, fakat uygulanma şekli ile yeterince ilgilenmez. Bu yüzden öğretmenlerin uygulamaları ve deneyimiyle oluşturduğu pratik kuramları hakkında yapılan araştırmalar önem arz etmektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin planladıkları öğrenme ortamları ile sınıf içi uygulamaları dikkate alınılarak pratik kuramları ve oluşumu hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.
Bu amaçla yeni öğretim programının ilk olarak uygulandığı 2006-2007 öğretim yılında ilköğretim okulunda çalışan bir Matematik öğretmeni ile 6 hafta boyunca ders öncesi ve sonrası yapılandırılmamış mülakatlar ve ders içi ve dışı gözlemler yardımıyla veriler toplanmıştır. Araştırma nitel yaklaşımla tasarlanmış bir örnek olay araştırması olup elde edilen nitel veriler Nvivo 7.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenin sahip olduğu teorik bilgi, öğretim programı ve inançları çerçevesinde dersini planladığı fakat karşısına çıkan bazı engellerden dolayı dersini planladığı şekilde uygulayamadığı ortaya çıkmıştır. Buradan yola çıkılarak öğretmenin deneyim ve tecrübeye dayalı pratik kuramlarının oluşumu açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi, Öğretmenin Pratik Kuramları